VỀ CHÚNG TÔI

Đội ngũ quản lý dự án và giám sát chuyên nguyệp

Lập kế hoạch cụ thể để có phương án hành động tốt nhất

Thảo luận về biện pháp và thúc đẩy tiến độ thi công

Hướng dẫn và truyền kinh nghiệm cho các kỹ sư trẻ

Kiểm tra thường xuyên cả quá trình thi công trước khi nghiệm thu

Sứ mệnh của Tư vấn giám sát là giúp cho Chủ đầu tư và Nhà thầu cùng thành công.