Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp.
 2. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 3. Thiết kế xây dựng công trình giao thông, cầu, đường bộ.
 4. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
 5. Thiết kế quy hoạch xây dựng.
 6. Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.
 7. Thiết kế cấp thoát nước công trình.
 8. Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp.
 9. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ công trình công nghiệp.
 10. Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông (cầu, đường bộ).
 11. Giám sát công tác lắp đặt hệ thống cấp thoát nước công trình dân dụng.
 12. Giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng và công nghiệp.
 13. Thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán.
 14. Tư vấn lập dự án.
 15. Tư vấn quản lý dự án.
 16. Thẩm định dự án.
 17. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng: dân dụng – công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hệ thống cấp – thoát nước.
 18. Tư vấn đấu thầu.
 19. Tư vấn về môi trường.
 20. Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
 21. Xây dựng nhà các loại.
 22. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
 23. Xây dựng công trình công ích.
 24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.
 25. Hoàn thiện công trình xây dựng.
 26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng.
 27. Và các lĩnh vực kinh doanh khác.

 

Các bài khác